Nieuwe ontwikkeling certificering sportduikerartsen 2013

24 mei 2013 : Mijlpaal voor Sportduikgeneeskunde Nederland
In 2013 hebben  NOB ( Nederlandse Onderwatersport Bond), NVD (Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde) en VSG (Vereniging voor Sportgeneeskunde)  besloten de kwaliteit van de sportduikartsen zichtbaar te maken door de SCAS-certificering voor sportduikartsen. Sinds 24 mei 2013 is de lijst met alle SCAS-gecertificeerde sportduikartsen op de SCAS-website gepubliceerd onder pagina "Gecertificeerden".

De NOB was in 2009  de aanvrager van het certificeringstraject Sportduikgeneeskunde. Zij acht het, als de Bond voor de Onderwatersport, van groot belang de sportduiker voor medische advisering en begeleiding te kunnen verwijzen naar een sportduikarts die zichtbare kennis en ervaring heeft m.b.t. de sportduikgeneeskunde. In de afgelopen periode is er in het kader van het door de NOB ingerichte certificeringssysteem voor de sportduikartsen  een nauwe samenwerking tot stand gekomen tussen NOB, NVD, VSG en de SCAS.
De NVD en de VSG hebben  de afspraak gemaakt de wetenschappelijke inhoud van de sportduikgeneeskunde gezamenlijk op te pakken om tot inhoudelijke eenduidigheid te komen die ten dienste staat van de initiering, continuering  en borging van de kwaliteit van de sportduikarts.
Deze zorg voor de kwaliteit komt tot uiting in het feit dat  NOB, NVD en VSG elk  twee deskundigen op het gebied van sportduikgeneeskunde afgevaardigd hebben in het SCAS-College van Deskundigen dat de normen en eisen voor de certificering formuleert.